جميع المواضيع المتعلقة بـ ‘conversion factor’

 

Introduction to chemistry notes (cards)

INTRODUCTION TO CHEMISTRY NOTES METRIC SYSTEM UNIT FOR: 1) Mass  2) Volume 3) Length  4) Time 1) gram 2) liter 3) meter 4) second METRIC ABBREVIATIONS: 1) 1,000,000 2) 1000 3) 100 4) 10 1) mega 2) kilo 3) hecto 4) deka EXPRESS: 1) 100 GRAMS 2) 1/10 LITER 3) 1000 METERS 4) 0.001 GRAMS 1) 1 hectogram 2) 1…

كلمات دليلية: , , , , , , , , , , , , ,